POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

  1. Wstęp

 

Niniejsza polityka prywatności witryny www.120hz.club („Polityka prywatności”) opisuje, w jaki sposób Administrator (wskazany w pkt. II poniżej) zbiera, wykorzystuje, przekazuje i ujawnia informacje dotyczące użytkownika („Dane osobowe”), które może uzyskać za pośrednictwem witryny www.120hz.club. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

  1. Ochrona danych

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HATD.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 64C lok 11, 90-553 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Handlowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989933, NIP 7272862067, REGON 522969091, kapitał zakładowy 100 000,00 zł (dalej „HATD” lub „Administrator”), adres kontaktowy: HATD.eu Sp. z o.o., ul. Lelewela 8a, 71-154 Szczecin (dalej: ,,Adres Kontaktowy’’).

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: info@hatd.eu lub wysyłając list na Adres Kontaktowy.

Informujemy, że działamy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Pani/Panu:

 

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych – jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy taka zgoda jest podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), który może wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania dla poszczególnych procesów wymienionych poniżej. Powyższe informacje dotyczą każdego procesu, w ramach którego Pani/Pana dane są przetwarzane przez HATD.

 

  1. Procesy

 

1. Formularz kontaktowy

1.1 Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.120hz.club. Aby z niego skorzystać, należy podać określony minimalny zestaw danych osobowych. Należy pamiętać, że w tym zakresie dane osobowe użytkownika są przetwarzane w następujących celach:

 

  • w celu kontaktu i obsługi pytań przesłanych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na umożliwieniu obsługi zgłoszenia
  • w celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń serwisowych dotyczących produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

1.2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 

  • przez okres realizacji usługi oraz przez okres 5 lat po jej zakończeniu;
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;
  • po wniesieniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane w celu potwierdzenia, że Administrator wypełnia ciążące na nim obowiązki prawne.

 

1.3. Pani/Pana dane osobowe możemy otrzymywać z następujących źródeł:

 

  • podmioty prowadzące działania marketingowe;
  • dostawcy usług lub rozwiązań IT.

 

1.4. Działalność HATD wymaga współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami. Potencjalni partnerzy biznesowi mogą kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego. Może się to wiązać z przetwarzaniem danych w celu:

 

  • nawiązania i realizacji współpracy z kontrahentami;
  • dostawy produktów.

 

2. Media społecznościowe

2.1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach w naszych mediach społecznościowych takich jak Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn:

 

  • w celu promowania działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia i ułatwiania korzystania z naszego konta na portalu społecznościowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c) przyjmowania reklamacji i innego rodzaju wniosków/informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych ze zgłoszonymi żądaniami/informacjami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

2.2. Przetwarzamy również dane osobowe w związku z realizacją innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 

  • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń;
  • w celach statystycznych związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług oraz ich świadczonych usług i ich dostosowaniem do potrzeb odbiorców.

 

2.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

  • wszelkie portale społecznościowe;
  • podmioty prowadzące działania marketingowe.

 

2.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody. Po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane w celu potwierdzenia spełnienia przez HATD obowiązków prawnych oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy. Należy jednak pamiętać, że pomimo wystąpienia z grupy, dane będą nadal przechowywane przez właściciela portalu społecznościowego. Każdy użytkownik danego fanpage’a, konta lub grupy, poza ich opuszczeniem, może również w dowolnym momencie usunąć publikowane przez siebie posty lub całkowicie usunąć swoje konto na portalu.

3. Marketing

3.1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

 

  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w związku z realizacją innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:

 

  • prowadzeniu działań marketingowych;
  • ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami;
  • prowadzeniu działań statystycznych związanych z poprawą efektywności pracy Administratora i jakości świadczonych usług.

 

3.2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przechowywania. Po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu dane osobowe mogą być przechowywane w celu potwierdzenia spełnienia przez Administratora obowiązków i dochodzenia związanych z nimi roszczeń. W przypadku innych działań podejmowanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia przez użytkownika uzasadnionego sprzeciwu.

3.3. Informujemy, że Administrator może otrzymywać Pani/Pana dane osobowe z następujących źródeł:

 

  • podmioty prowadzące działania marketingowe;
  • dostawcy usług lub rozwiązań informatycznych;

 

4. Komunikacja

4.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:

 

  • wymianie korespondencji przez Administratora w związku z pismami i wiadomościami przesyłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów Administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej;
  • ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

4.2. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administratora za uzasadniony. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.3. Dane osobowe możemy otrzymywać z następujących źródeł:

 

  • firmy prowadzące działania marketingowe;
  • firmy dostarczające usługi lub rozwiązania informatyczne;
  • firmy kurierskie i pocztowe.

 

5. Reklamacje

5.1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązania wynikającego z gwarancji lub rękojmi w związku ze sprzedażą produktów oferowanych przez HATD. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażona podczas wypełnienia formularza reklamacyjnego (art. 6 RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w wypełnieniu obowiązku ustawowego lub umownego wynikającego z gwarancji lub rękojmi (art. 6(1)(f) RODO).

5.2. Dane osobowe użytkownika mogą pochodzić z następujących źródeł:

 

  • od użytkownika;
  • od naszego partnera biznesowego,

 

5.3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. Po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane w celu potwierdzenia spełnienia przez HATD obowiązków prawnych oraz do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

HATD wywiązuje się ze swoich obowiązków prawnych oraz do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności od tego, który z tych terminów jest dłuższy.

IV. Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Informujemy, że dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych jeżeli będzie to konieczne i zgodne z przepisami prawa.

2. Jednocześnie Administrator i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zapewnienia odpowiednich środków ochrony danych, zgodnych ze standardami rynkowymi w celu ich ochrony oraz zapewnienia ich poufności, prawidłowości i dostępności, a także zabezpieczenia przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami HATD oraz obowiązującymi przepisami prawa.

V. Dostęp do danych użytkownika

Informujemy, że dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy HATD.

Dostęp jest przyznawany zgodnie z potrzebami pracowników i rodzajem wykonywanych przez nich zadań.

VI. Postanowienia końcowe

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na Adresy podane w pkt. II niniejszej polityki.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Sklepu. Zmiany będą wprowadzane w sposób nie naruszający zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Data: 10.09.2023 r.