Regulamin

serwisu internetowego www.120hz.club

z dnia 10.09.2023 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego pod adresem www.120hz.club (dalej „Serwis”).

I. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 

    • Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, korzystająca z Serwisu, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
    • Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu opisujący warunki i zasady korzystania z Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności.
    • Serwis – serwis internetowy przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych, zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez HATD.eu Sp. z o.o. pod adresem: www.120hz.club.
    • Usługodawca – HATD.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 64 C lok 11,90-553 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989933, NIP 727286206, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł., e-mail: info@hatd.eu.
    • Treść – elementy graficzne, tekstowe lub multimedialne (np. informacje o produktach, zdjęcia, filmy, opisy) w tym m.in. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

II. Korzystanie z serwisu

1.Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny,
z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych:
a.połączenie z siecią internetową;
b.przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach IE, Edge, Chrome, FF, Opera i Safari;
c.włączona obsługa plików „cookies”;
d.włączona obsługa JavaScript;
e.rekomendowana rozdzielczość 320px, 480px, 768px, 992px, 1200px;
f.odbieranie wiadomości e-mail wymaga posiadania komputera, telefonu lub innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu i umożliwiającego odbiór wiadomości e-mail.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

3. Serwis prowadzony i udostępniany jest wyłącznie dla pełnoletnich użytkowników wyrobów tytoniowych, wyrobów powiązanych, wyrobów zawierających nikotynę, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, poprzez stronę internetową www.120hz.club będąca własnością Usługodawcy.

4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację zasad i warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownik ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych w formularzu udostępnionym w Serwisie w każdym czasie kontaktując się z adresu e-mail: info@hatd.eu.eu.

6. Pliki ,,cookies’’: Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu zapisywane są w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”, które pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem. Instalacja „Ściśle niezbędnych plików cookies” jest konieczna do prawidłowego wykonywania Umowy o Świadczenie Usług. W „Ściśle niezbędnych plikach cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki „cookies”: wydajnościowe i związane z reklamami i ich odbiorcami, zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań Użytkownika, badanie ruchu w ramach Serwisu. Za pomocą kliknięcia na opcję „Akceptuję wszystkie” na banerze zgody widocznym na dole strony www.120.hz.club („Baner”) Użytkownik wyraża zgodę na to, żebyśmy mogli prezentować mu usługi, kampanie informacyjne, które będą dopasowane do preferencji Użytkownika. Dopasowywanie odbywa się na podstawie przetwarzanych danych osobowych zebranych w związku z aktywnością użytkownika na stronach internetowych, na podstawie obecnych tam danych osobowych. Klikając na Banerze przycisk „Dowiedz się więcej” lub poniżej „Odrzuć wszystkie” możesz odpowiednio zmienić udzieloną wcześniej zgodę lub ją wycofać.

7. Pliki „cookies” są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą baneru plików „cookies” wyświetlającym się przy wejściu na stronę Serwisu oraz po wejściu w baner przez link w stopce ukryty pod słowem „Cookies”. Użytkownik może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć „cookies” w swojej przeglądarce. W takim przypadku może się zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

8. W ramach Serwisu zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowych lub promocyjnych niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności rekwizytów oraz wyrobów tytoniowych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

III. Zakres usług

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Użytkowników:

a. umożliwienie Użytkownikom skorzystania z formularza do przekazania Usługodawcy danych osobowych i kontaktowych w celu dalszej obsługi  Użytkownika.
b. umożliwienie Użytkownikom zapoznania się dostępnymi produktami oraz wyboru kanału obsługi.

2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie
i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Użytkownika z usług określonych
w ust.1 powyżej nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w Regulaminie w pkt. II ust. 1.

4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

5. Użytkownik zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
b. niepodejmowania działań takich jak:
–  zakładanie więcej niż jednego Konta,
– przekazanie nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych, w tym danych osobowych,
– próby ingerencji w kod Strony, zakłócenia funkcjonowania Strony lub umieszczenia na niej treści sprzecznych z prawem, wulgarnych lub naruszających prawa osób trzecich,

6. Naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest,
jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i może skutkować zablokowaniem Użytkownikowi, bez uprzedniego poinformowania, dostępu do wszystkich bądź niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

IV. Reklamacja usług

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług za pośrednictwem e- mail: info@hatd.eu. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego reklamację.

3.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

VI. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.

2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

3.Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników:
a. imię;
b. nazwisko
c. data urodzenia
d. numer telefonu
e. dane adresowe
f. kraj zamieszkania

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji usług na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, na podstawie zgody Użytkownika w celach kontaktu i przekazania informacji handlowych przez Usługodawcę. Administrator może też przetwarzać dane osobowe Użytkownika
w innych celach wyłącznie za jego dyspozycją (w szczególności w celu rozpatrywania zgłoszeń lub reklamacji).

5.Dane osobowe Użytkowników przechowujemy dla potrzeb wskazanych w § 6 ust. 4 Regulaminu do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub sami ustalimy, że dane osobowe należy usunąć lub zanonimizować zgodnie z odpowiednimi okresami przechowywania danych osobowych.

6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik ma również prawo do przenoszenia danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów. W celu realizacji tych praw prosimy o kontakt: e-mail: info@hatd.eu.

7.    Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, podania niepełnych lub chociażby częściowo nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych jest brak możliwości korzystania z Serwisu.

9.    Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10.    Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
11.    Aby skorzystać z praw wynikających z RODO prosimy o kontakt e – mail: info@hatd.eu.

14.    Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; www.uodo.gov.pl).

VII. Własność intelektualna

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego i zgodnie z Regulaminem. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn.

3.    Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie. Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani mailem o zmianie Regulaminu co najmniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie, o ile to będzie uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Co do zasady informacja mailowa nie będzie przekazywana z racji faktu, że Regulamin ma zastosowanie wyłącznie w procesie rejestracji. Jeżeli Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o braku akceptacji w terminie 14 dni od daty z jaką wprowadzono informację do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jej treścią. Do Dostarczania Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.

IX. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla realizacji warunków i zasad korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu
w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa,
lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

6. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.